Urtikaria

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

L50

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid urtikaria (nässelfeber) med akut urtikaria rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid kronisk urtikaria (nässelfeber) rekommenderas sjukskrivning upp till 1 månad på heltid.
  • Vid fysisk urtikaria (nässelfeber) rekommenderas sjukskrivning upp till 1 månad på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Normalt utgör inte långa sjukskrivningar några problem i denna diagnosgrupp. Kronisk urtikaria kan kräva längre sjukskrivning om klådan eller i vissa fall behandlingen leder till trötthet som hindrar arbeten med krav på hög grad av uppmärksamhet.

Vid fysikalisk urtikaria kan arbetsbelastning leda till symtom genom nötning, tryck, kyla, värme och ansträngning. Om symtomen blir långdragna och behandlingen inte är tillfredsställande kan byte av arbetsuppgifter, tillfälligt eller permanent, vara aktuellt.

Proteinkontakteksem ska betraktas som andra handeksem ur sjukskrivningssynpunkt.

Remittera till hudspecialist om patienten har så svår kronisk eller fysikalisk urtikaria att sjukskrivning i över en månad krävs. Vid återfall krävs sällan sjukskrivning i över en vecka vid akut urtikaria eller i över en månad vid kronisk eller fysikalisk urtikaria.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss