Stroke och TIA

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

I60, I61, I62, I63, I64, I67, I69, G45.3, G45.9

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid TIA kan behov av sjukskrivning på heltid finnas i upp till två veckor. I de fall arbetet förutsätter framförande av körkortspliktigt fordon rekommenderas i första hand omplacering till andra arbetsuppgifter så länge körförbud gäller. I de fall omplacering inte är möjlig, kan sjukskrivning övervägas. Se *Riktlinje för körkortsinnehav efter stroke och TIA *(Nationell arbetsgrupp Stroke).
  • Vid akut insjuknande i mindre omfattande stroke kan behov av sjukskrivning finnas på heltid i upp till 6 månader. Övergång till partiell sjukskrivning eftersträvas så snart det bedöms som medicinskt lämpligt och kan vara nödvändig under en längre period.  
  • Vid resttillstånd efter stroke mer än ett år efter insjuknandet är nedsättningen av arbetsförmågan i regel permanent.
  • Vid akut insjuknande i mer omfattande stroke kan behov av sjukskrivning på heltid finnas i upp till 12 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning

Variationen i symptom och konsekvenser är stor mellan personer som drabbas av stroke eller TIA. Om det föreligger påverkad gångförmåga, problem med kommunikationsförmåga eller andra kognitiva problem vid utskrivning från det akuta vårdtillfället, minskar sannolikheten för att personen återgår i arbete efter stroke. Komplicerande faktorer efter stroke som epilepsi, smärta, depression efter stroke försvårar också återgången i arbete. Vid för snabb arbetsåtergång finns risk för utmattning.

Vid svår stroke är återgång till arbete ovanlig. I de fall man vid mindre svår stroke eller TIA inte klarar återgång i arbete, är förekomst av fatigue en vanlig orsak. Andra faktorer som kan påverkar sannolikheten till återgång i arbete är tidigare utbildningsnivå, ålder och arbetets krav på fysisk och kognitiv förmåga.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss