Skadligt bruk av alkohol och alkoholberoende

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F10

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svårt alkoholberoende under abstinensbehandling eller behandling av komplikationer i slutenvård kan patienten sjukskrivas på heltid upp till 6 månader
  • Vid lindrigt till medelsvårt alkoholberoendesyndrom kan patienten sjukskrivas upp till 2 veckor på heltid eller partiellt
  • Vid skadligt bruk är arbetsförmågan nedsatt, men är inte skäl för sjukskrivning
  • Vid kroniska alkoholskador med uttalad samsjuklighet och när samtliga behandlingsinsatser haft utebliven effekt, kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt
  • Vid lindrigt till medelsvårt alkoholberoendesyndrom och abstinens, uppkomna komplikationer och somatisk, psykisk samsjuklighet och vid pågående behandling kan patienten sjukskrivas upp till 3 månader på heltid eller partiellt

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Sjukskrivning kan vara en del av behandlingen förutsatt att den är kopplad till kontroll av patientens alkoholfrihet, samt deltagande i medicinsk och be-teendeförändrande behandling. Sjukskrivning utan behandling kan leda till utebliven förbättring. Alkoholkonsumtionens storlek och tidslängd påverkar tiden för återhämtning. Okontrollerat alkoholintag får ofta sociala konsekvenser och kan ge psykiska besvär. Det är viktigt att inte automatiskt sjukförklara dessa. Det är inte ovanligt att patienter med långvarigt aktivt alkoholberoende är sjukskrivna för somatiska diagnoser och att neurokognitiv nedsättning inte har uppmärksammats. Differentialdiagnostiskt kan långvarigt och avvikande förlopp bero på samsjuklighet, användning av andra substanser eller inte ut-redda kroniska skador som t.ex. nedsatt kognitiv funktion vid långvarig lindrig till måttlig leverskada. Vid utdragen abstinens t.ex. efter abstinenskomplikationer som epileptiskt anfall, delirium tremens och vid tillfälligt nedsatt kognitiv förmåga eller kroniska alkoholskador ska arbetsförmågan bedömas utifrån hur dessa tillstånd påverkar funktionsförmågan. Vid samsjuklighet (t.ex. depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom, schizofreni, personlighetsstörning) ska behandling ske parallellt men funktionsförmågan bedömas utifrån respektive tillstånd.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss