Psykotiska syndrom

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F21.9, F22.0, F22.8, F22.9, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24.9, F25.0, F25.1, F25.2, F25.8, F25.9, F28.9, F29.9

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid psykotiska syndrom kan sjukskrivning på heltid upp till ett år eller längre behövas. I rehabiliteringsfasen kan en gradvis minskande sjukskrivningsgrad vara bra.
  • Vid psykotiska syndrom med svårare, kroniska tillstånd kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid psykotiska syndrom finns det stora individuella skillnader i förmågan att återgå till en daglig sysselsättning främst beroende på grad av kognitiv funktionsnedsättning efter akut fas. Samsjuklighet med skadligt bruk av substanser förekommer. Vid vanföreställningssyndrom kan en ökad risk för konflikter på arbetsplatsen som kan leda till sjukskrivning. Bedömningen av sjukskrivningens längd kan göras med hjälp av symtomskattning, neurokognitiva test, arbetsterapeutisk funktionsbedömning samt patientens upplevelse av stress och svårigheter.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss