Multipel skleros

Senast uppdaterad: 2023-12-18

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G35

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid skov av svårare svårighetsgrad kan behov av sjukskrivning finnas i upp till flera månader. Oftast inledningsvis på heltid och därefter successiv återgång i arbete eller annan sysselsättning.
  • Vid fatigue och kognitiva svårigheter oberoende av skov kan behov av återkommande sjukskrivning finnas i upp till flera månader. Oftast är partiell sjukskrivning att föredra men ibland behövs en kortare period på heltid med efterföljande successiv återgång i arbete eller annan sysselsättning.
  • Vid progressiv multipel skleros eller vid svårare symtom med kvarstående funktionsnedsättning kan behov av sjukskrivning finnas i upp till ett år eller längre. Överväg partiell sjukskrivning. I vissa fall är alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda och arbetsförmågan varaktigt nedsatt.
  • I samband med diagnostiseringen av sjukdomen kan behov av partiell sjukskrivning eller sjukskrivning på heltid finnas, i upp till några månader beroende på debutskovets allvarlighetsgrad. Vid sjukskrivning på heltid bör man eftersträva successiv återgång i arbete eller annan sysselsättning.
  • Vid skov av lättare svårighetsgrad kan behov av sjukskrivning finnas i upp till några månader. Oftast inledningsvis på heltid och därefter successiv återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Sjukdomen är kronisk och behovet av sjukskrivning kan uppstå vid olika tillfällen beroende på det enskilda sjukdomsförloppet och individens förutsättningar. Utöver den fysiska funktionsnedsättningen behöver associerade symtom som psykiska krisreaktioner, MS-fatigue och tidig kognitiv svikt vägas in vid sjukskrivning. Att få besked om en allvarlig sjukdom kan leda till emotionell svikt och kris och i vissa fall kan sjukskrivning behövas. Vissa behandlingar och deras biverkningar kan också kräva sjukskrivning. Arbete i sig ökar inte risken att försämras i sjukdomen.

Vid svåra funktionsnedsättningar, svår fatigue eller kognitiva nedsättningar kan återgång till arbete inte alltid uppnås. Alla rehabiliteringsmöjligheter kan i dessa fall vara uttömda och arbetsförmågan varaktigt nedsatt. Partiell sjukskrivning under längre perioder kan vara relevant för att utröna den slutgiltiga arbetsförmågan. Vid partiell sjukskrivning behöver individuell bedömning göras angående förläggning av arbetstid. Det kan ibland vara bättre med en ledig dag än förkortad arbetstid.

Vid återkommande infusionsbehandlingar och rehabiliteringsinsatser kan personen helt eller delvis behöva avstå från arbete för att förebygga försämring. Exempel på insatser: regelbunden fysioterapi, sammanhängande rehabiliteringsperiod eller kurser i fatique management. Läs mer på forsakringskassan.se om förebyggande sjukpenning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss