Långvarig smärta i rörelseorganen inkl. fibromyalgi

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M79, R52

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid långvarig smärta i rörelseorganen inklusive fibromyalgi med långvarig depression, smärta rekommenderas sjukskrivning på heltid i några månader, upp till ett år.
  • Vid långvarig smärta i rörelseorganen inklusive fibromyalgi med långvarig smärta och utförd åtgärd smärtrehabilitering: smärtrehabilitering och successiv arbetsrehabilitering kan ta totalt mellan ett och två år.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Sjukskrivning bör alltid vara kopplad till aktiva åtgärder i form av funktionsutredning, funktionshöjande åtgärder, regelbundna arbetsplatsbesök, arbetsanpassning, arbetsträning och utbildning. Trots kvarstående besvär kan en betydande del av patienterna efter hand återgå i lämpligt arbete på hel- eller deltid. De patienter med svårast smärta bör bedömas och behandlas i specialiserad multiprofessionell smärtvård. Rekommendationen gäller för långvarig smärta som i det aktuella läget inte är direkt kopplad till väldefinierad diagnos (tex. artros el. inflammatorisk ledsjukdom). Vissa patienter tenderar att återkommande överanstränga sig under episoder med mindre smärta och får i efterförloppet episoder med svår smärta och uttalad oförmåga. Smärtlindring eller fullt återvunnen funktion kan inte alltid påräknas, men väl en aktivitetsnivå som kan möjliggöra lämpligt arbete. Passiv sjukskrivning och ogenomtänkta förnyade utredningar är skadliga. För anställda rekommenderas samverkan med företagshälsovård, arbetsgivare, försäkringskassan för diskussion om successiv arbetsåtergång, alternativa ar-betsuppgifter, beslut om avslutning av anställning etc. Ett otillräckligt förberett plötsligt avbrytande av sjukskrivning och påtvingade arbetsuppgifter som individen inte anser sig ha kapacitet att klara kan medföra ökade symtom och funktionsnedsättningar och försvåra fortsatta insatser.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss