Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J44

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid lindrig kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) med lätt arbetsbelastning rekommenderas ingen sjukskrivningstid.
  • Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) med symtomförvärrande faktorer rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I lättare fall och fysisk lätta arbeten är sjukskrivning inte motiverad. Arbetsförmågan är nedsatt endast i fysiskt tunga arbeten. Överväg arbetsanpassning. I de fåtal fall där arbetsmiljön kan anses vara utlösande orsak bör patienten omplaceras till annat arbete snarast. Vid försämringsperioder i samband med till exempel luftvägsinfektioner kan patienten behöva sjukskrivning även i tidiga stadier av sjukdomen, då den sammantagna sänkningen av funktionsförmågan kan bli betydande. Vid svårare kol kan patienten behöva sjukskrivas om han eller hon inte orkar ta sig till sin arbetsplats. Överväg ersättning för resor till och från arbetet i stället för sjukpenning. Vid svårare fall av kol får patienterna inte sällan ångest till följd av den nedsatta andningsfunktionen. Detta kan påverka arbetsförmågan i negativ riktning och kan behöva särskild behandling.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss