Irritabel tarm (IBS)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K58

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår irritabel tarm rekommenderas ingen sjukskrivning utöver någon eller några dagar inom ramen för egen sjukanmälan.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Patienter med IBS har vanligtvis inte nedsatt arbetsförmåga. Om patienten upplever att symtomen hindrar arbete behöver orsaker kopplade till aktuella arbetsuppgifter eller till förflyttning mellan hemmet och arbetet analyseras. Patienter med IBS-symtom som hindrar yrkesarbete, eller med symtom som i yrkessituationen är handikappande, är i behov av snabba insatser. Centralt i detta är en tidig och korrekt ställd diagnos. Viktigt för återvunnen funktion är att eventuella sammankopplade psykiska besvär uppmärksammas och behandlas. En kombination av faktorer, till exempel extra kraftiga och långvariga IBS-symtom, samsjuklighet, uttalade psykiska besvär, avsaknad av copingstrategier, oro för annan allvarlig diagnos, mm. kan vara orsak till längre sjukskrivningsbehov. Det bör i så fall klargöras att det är kombinationen som sammantaget utgör grund för behandling och eventuell sjukskrivning. Vid långvarigt sjukskrivningsbehov bör remittering till gastroenterologisk specialistläkare för utredning av tillgängliga behandlingsåtgärder ske.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss