Hjärtrytmrubbningar, förmaksflimmer

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

I47, I48, I49

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svåra hjärtrytmrubbningar, förmaksflimmer saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendationer.
  • Vid svåra hjärtrytmrubbningar, förmaksflimmer med pågående episod rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.
  • Vid lindriga hjärtrytmrubbningar, förmaksflimmer rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Symtomen varierar stort mellan patienter och över tid hos en och samma patient vilket gör att arbetsförmågan måste bedömas individuellt och kontinuerligt under sjukdomsförloppet. Sjukskrivning i korta och i vissa fall ofta återkommande perioder är i dessa fall bättre än långvarig heltidssjukskrivning. Patienten kan förlora förmakskontraktionerna, få oregelbunden kammarverk-samhet och snabb hjärtrytm vilket kan ge klart minskad hjärtminutvolym och därmed minskad förmåga till ansträngande fysisk aktivitet Hjärtultraljud, arbetsprov och EKG-registrering under lång tid kan hjälpa vid värdering av flimmerbördan och dess inverkan på arbetsförmågan. Med stigande ålder kan flimret permanentas och symtomen minska även om en viss nedsättning av den fysiska arbetsförmågan kan kvarstå. Klargör detta redan från början för patienten så att arbetsförmågan regelbundet kan utvärderas vid en fast läkarkontakt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss