Covid-19 (inkl. de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling)

Senast uppdaterad: 2021-05-24

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

U07.1, U07.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • För vissa patienter kan covid-19-infektionen övergå i ett postinfektiöst tillstånd, där arbetsförmågan kan vara påverkad under längre tid (se försäkringsmedicinskt beslutsstöd för postinfektiöst tillstånd efter covid-19).
  • En person med covid-19-infektion tillfrisknar oftast inom några dagar eller veckor, men ibland tar det längre tid.
  • Patienter som behöver sjukhusvård för covid-19-infektion kan ha helt nedsatt arbetsförmåga upp till 1-2 månader, efter utskrivning från sjukhus. Partiell sjukskrivning för gradvis återgång i arbete eller annan sysselsättning kan därefter behövas.
  • Patienter med en covid-19-infektion som inte krävt öppen eller sluten vård kan ha nedsatt arbetsförmåga t.ex. på grund av postinfektiös trötthet några veckor efter tillfrisknandet från den akuta infektionen.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I beslutsstödet beskrivs covid-19 inklusive de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling på grund av covid-19. Denna text ersätter det tidigare beslutsstödet om patienter med covid-19 som fått intensivvård med respiratorbehandling. Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd baseras på idag tillgänglig kunskap och kan komma att ändras allt efter vi lär oss mer om covid-19.

En covid-19-infektion kan vara allt från lindrig till svår. Oftast tillfrisknar en person med covid-19-infektion inom några dagar eller veckor, men ibland tar det längre tid. Det finns även patienter som får en allvarlig covid-19-infektion som kräver sjukhusvård. För en del patienter kan återhämtningen bli långvarig, även efter att SARS-CoV2 virus inte längre kan påvisas med känsliga metoder. Samsjuklighet kan medföra ett allvarligt sjukdomsförlopp med funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som kvarstår under lång tid och som kan motivera längre sjukskrivning (se även Socialstyrelsens underlag för riskgrupper). Vid fall som inte följer det förväntade mönstret kan tillståndet behöva omprövas för att utesluta eventuell differentialdiagnos. Risken för både underdiagnostik och överdiagnostik bör beaktas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss