Bröstcancer

Senast uppdaterad: 2019-06-18

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C50, D05, Z85.3

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid spridd bröstcancer till organ utanför bröst/armhåla (fjärrmetastaser) är i de flesta fall arbetsförmågan helt nedsatt livet ut. Enstaka individer kan ha långa perioder med normal arbetsförmåga, andra har arbetsförmåga till viss del.
  • Efter avslutad cytostatikabehandling av icke-spridd bröstcancer kan arbetsförmågan i vissa fall vara nedsatt uppemot ett år, men många kan successivt återgå i arbete efter 2–4 månader.
  • Under pågående cytostatikabehandling av icke-spridd bröstcancer är arbetsförmågan oftast helt eller delvis nedsatt. Ett fåtal patienter kan ha hel arbetsförmåga mellan behandlingstillfällena. Deltidsarbete underlättas i de fall arbetstiderna kan anpassas efter cytostatikabehandlingen
  • Efter större komplikationsfritt lymfkörtelingrepp och/eller mastektomi vid icke-spridd bröstcancer kan arbetsförmågan vara helt nedsatt från 4 till uppemot 8 veckor.
  • Under komplikationsfri strålbehandlingsperiod av icke-spridd bröstcancer är arbetsförmågan ofta god. Om patienter fått cytostatikabehandling före strålbehandlingen kan arbetsförmågan vara helt nedsatt under behandlingsperioden på grund av kvarstående biverkningar. 
  • Vid efterbehandling av icke-spridd bröstcancer med hormonella medel är arbetsförmågan ofta god, men vissa individer har partiellt nedsatt arbetsförmåga under hela behandlingsperioden.
  • Vid efterbehandling av icke-spridd bröstcancer med antikroppar är arbetsförmågan ofta god, men vissa kan ha partiellt nedsatt arbetsförmåga under behandlingsperioden.
  • Efter komplikationsfri bröstbevarande operation med mindre lymfkörtelingrepp vid icke-spridd bröstcancer kan arbetsförmågan vara helt nedsatt från 3 till uppemot 6 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Vid en bröstcancerdiagnos ska en individuell rehabiliteringsplan upprättas. Rehabiliteringsåtgärder ska påbörjas under den akuta sjukdomstiden men kan behöva fortsätta/inledas efter avslutade behandlingar. Insatserna kan ske i grupp eller individuellt. Vid rehabiliteringsinsatser till följd av bröstcancersjukdomen och dess behandling, exempelvis gruppstödsamtal eller lymfterapi, kan patienten helt eller delvis behöva avstå från arbete. Vid bröstcancer är anpassning av arbetsuppgifterna ofta aktuell och kontakt med arbetsgivaren angående situationen kan underlätta individens möjlighet att återgå i arbete.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss