Bipolär sjukdom

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F31

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig, medelsvår till svår bipolär sjukdom under och efter akuta skov kan hel sjukskrivning upp till 6 månader behövas. Gradvis upptrappning av arbetstid är lämpligt.
  • Vid svår bipolär sjukdom med permanent försämring efter skov eller progredierande förlopp och svår samsjuklighet kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.
  • Vid lindrig, medelsvår till svår bipolär sjukdom mellan skov med kognitiv funktionsnedsättning och depressiva restsymtom kan hel sjukskrivning, alternativ partiell sjukskrivning, behövas upp till 2 år.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. För patienter med bipolär sjukdom är det olämpligt med arbeten som medför förhöjd stressnivå, oregelbunden livsföring och som stör normal dygnsrytm. Var observant på alkoholanvändning och överkonsumtion av alkohol. Risken för självmord är kraftigt ökad. Överdödligheten är hög också i kroppsliga sjukdomar. Samsjuklighet med ångest, personlighetsstörning eller missbruk eller social problematik kan försvåra sjukdomsbilden och behöver utredas. Om patientens funktion inte återställs enligt förväntan rekommenderas testning av den kognitiva förmågan, funktionsbedömning och basal neuropsykiatrisk utredning. Erfarenheten är att det inte finns könsskillnader i sjukskrivningsmönster, men det finns en stor risk för insjuknande i slutskede av graviditet och under första månaden efter förlossning vilket motiverar generös sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss