Anpassningsstörning (livskris, sorgreaktion)

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F43.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig anpassningsstörning är arbetsförmågan inte eller endast obetydligt nedsatt och sjukskrivning bör i sådana fall undvikas.
  • Vid medelsvår till svår anpassningsstörning kan patienten sjukskrivas på heltid, alternativt partiellt, upp till 3 månader. Om depression eller ångestsyndrom utvecklas gäller rekommendationerna för dessa tillstånd.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En anpassningsstörning innebär försvårad eller fördröjd anpassning till förändrade livsomständigheter eller en belastande livssituation. Information om tillståndets natur och den goda prognosen ska alltid ges för att undvika medikalisering. Vid långvarigt eller avvikande förlopp görs en förnyad differentialdiagnostisk bedömning avseende samsjuklighet eller komplicerande faktorer. Om depression eller ångestsyndrom utvecklas gäller rekommendationerna för dessa tillstånd.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss