ADHD (Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning)

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F90.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår adhd i kombination med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse, t.ex. autismspektrumdiagnos, kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt, partiellt eller helt
  • Vid lindrig till medelsvår adhd utan samsjuklighet bör sjukskrivning undvikas.
  • Vid lindrig till medelsvår adhd och perioder med hög arbetsbelastning kan sjukskrivning upp till 4 veckor övervägas, i första hand partiell sjukskrivning.
  • Vid svår adhd kan arbetsförmågan vara långvarigt nedsatt. Partiell eller hel sjukskrivning upp till 3 månader kan behövas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Adhd är en varaktig funktionsnedsättning och utifrån enbart diagnosen adhd bör sjukskrivning undvikas. Samtidiga problem som t.ex. inlärningssvårigheter, autismspektrumtillstånd, psykiatriska tillstånd, personlighetsstörningar bör beaktas. I takt med stigande ålder kan funktionsnedsättningen fluktuera beroende på förmåga till kompensation, yttre förändringar och ökande krav från omgivningen. Det är därför viktigt att fortlöpande göra medicinska bedömningar och överväga lämpliga anpassningsåtgärder. Många vuxna med adhd har ytterligare ett eller flera psykiatriska tillstånd, som leder till förhöjd risk för utveckling av missbruk av såväl alkohol som andra droger, samt bidrar till ett socialt utanförskap. Samsjuklighet ska beaktas i bedömningen vid alla svårighetsgrader av adhd. Vid neuropsykiatrisk utredning poängteras noggrann kartläggning av symtom och funktionsbegränsningar för fastställande av diagnosen adhd och eventuella tilläggsdiagnoser, samt behov av rehabiliteringsinsatser.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss