Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) – Farmakologisk behandling med metylfenidat

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) har åtgärden Farmakologisk behandling med metylfenidat prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att det finns måttlig starkt vetenskapligt underlag för att åtgärden har liten effekt.
Kommentar: Det finns en osäkerhet kring överförbarhet till andra diagnoser än cancer. Metylfenidat är ett licenspreparat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se