Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet – Trycksårsprofylax med nutritionstillägg

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet har åtgärden Trycksårsprofylax med nutritionstillägg prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon säkerställd effekt på förekomsten av trycksår.
Kommentar: Det finns annan primärpreventiv åtgärd vid risk för trycksår som har bättre effekt (rad 27).
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt för personer i livets slutskede. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån studier med patienter som inte är i livets slutskede, men som har nedsatt rörlighet på grund av olika sjukdomar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se