Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet – Blodtransfusion

Vid tillståndet eller populationen Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet har åtgärden Blodtransfusion prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt.
Kommentar: Rangordningen är förhållandevis låg eftersom det endast finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att åtgärden har måttlig till stor effekt. Viktigt med utvärdering av effekt i varje enskilt fall.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se