Emotionella och psykiska reaktioner efter stroke – Samtalsstöd

Hälso- och sjukvården bör erbjuda samtalsstöd till personer med emotionella och psykiska reaktioner efter en stroke.
Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU
Information
Stäng

Rangordning 1–10

Detta är åtgärder som hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten antingen bör, kan eller endast i undantagsfall kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad. Siffran 1 anger åtgärder med högst prioritet. Dessa åtgärder ger stor nytta vid de aktuella hälsotillstånden alternativt stor nytta i förhållande till kostnaden. Siffran 10 anger åtgärder som ger liten eller mycket liten nytta i förhållande till kostnaden.

Icke-göra

Icke-göra innebär att åtgärderna bör utmönstras ur hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten. Det beror antingen på att det finns underlag för att åtgärderna inte ger någon nytta, att åtgärderna är påtagligt ogynnsam för individen eller att fyndet av de diagnostiska åtgärderna inte påverkar den fortsatta handläggningen.

FoU

FoU står för forskning och utveckling. Till FoU hänförs åtgärder där det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men där pågående eller kommande forskning kan tillföra ny kunskap. Dessa åtgärder bör hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten inte utföra rutinmässigt, utan endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering.

Öppna alla +

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till minskade emotionella och psykiska symtom samt ökad livskvalitet. Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom antalet patienter som erbjuds aktuell åtgärd behöver öka samt att ytterligare personal som kan utföra åtgärden förväntas krävas. Totalt innebär det att rekommendationen medför en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på uppskattningsvis 6 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Cirka 20 procent av de 14 500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha emotionella eller psykiska reaktioner. Det innebär cirka 2 900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att hälften av dessa personer får samtalsstöd i dag, innebär rekommendationen att ytterligare 1 450 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Skattningen baseras på årliga nyinsjuknanden i stroke. Skattningen inkluderar alltså inte behov av samtalsstöd hos de personer som tidigare insjuknat i stroke (cirka 150 000 personer med stroke i Sverige), där antalet med behov inte går att bedöma.

Socialstyrelsen bedömer vidare att åtgärderna kräver cirka 12 timmars behandling per person hos antingen kurator eller psykolog.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 11 kuratorer eller psykologer inom hälso- och sjukvården (12 timmar × 1 450 individer = 17 400 timmar, det vill säga 11 heltidstjänster). Beräkningen av antalet nya tjänster utgår från antagandet att en heltid innebär 1 645 timmar per år (17 400/1 645 = 10,6).

Sammantaget beräknas därmed behovet av ytterligare personal innebära en kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 6 miljoner kronor per år (5,5 × 460 000 kronor i årslön + 5,5 × 580 000 kronor i årslön). Denna beräkning utgår från antagandet att hälften av patienterna får samtalsstöd hos kurator och hälften hos psykolog.

Skattningarna som beräkningen baseras på redovisas i bilagan Skattning och bedömning av kostnader – samtalsstöd.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad