Stroke, måttlig till svår, stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov – Multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård, direkt efter vård på strokeenhet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda teambaserad rehabilitering i sluten vård till personer med måttlig till svår stroke som har stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov, direkt efter vård på strokeenhet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har en bättre effekt på funktions- och aktivitetsförmåga, jämfört med andra former av rehabilitering. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Teamrehabilitering i sluten vård

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om multidisciplinär teambaserad strokerehabilitering i sluten vård till personer med måttlig till svår stroke kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Det eftersom andelen patienter som erbjuds rehabilitering inom sluten vård kommer att öka.

Av de som överlever en stroke och skrivs ut till eget boende (14 362 patienter efter tre månader) har cirka 20 procent haft en måttlig till svår stroke. Eftersom det enbart är cirka 15 procent av dem som överlever en stroke som får rehabilitering i sluten vård i dag, betyder det att ytterligare 5 procent skulle kunna erbjudas detta. Det skulle innebära ytterligare cirka 720 patienter årligen.

Om ytterligare 720 patienter skulle få teambaserad rehabilitering i sluten vård i tidig fas efter stroke skulle det innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på 92 miljoner kronor per år på nationell nivå. Beräkningen utgår från en skattning av kostnaden för teambaserad rehabilitering i sluten vård från 2011 [1], där medelkostnaden för en rehabilitering i sluten vård beräknades till 128 500 kronor med en vårdtid på i medel 23,7 dagar.

Referenser

  1. Nationell utvärdering 2011 – Strokevård. Delrapport: Landstingens insatser. Bilaga 5: Riskfaktorer, sjuklighet, dödlighet, vårdkonsumtion och kostnader.: Socialstyrelsen; 2011.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se