Stroke, lindrig till måttlig – Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet där ett multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivning och utför fortsatt rehabilitering i hemmiljön

Hälso- och sjukvården bör erbjuda tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, med fortsatt koordinerad rehabilitering av multidisciplinärt stroketeam, till personer med lindrig till måttlig stroke

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden innebär att färre avlider eller blir beroende av hjälp med personlig ADL samt förbättrad förmåga att klara aktiviteter i och utanför hemmet. Åtgärden innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med sedvanlig vård på strokeenhet. Kommentar: Det är viktigt att det multidisciplinära stroketeamet är fullvärdigt (inkluderar alla relevanta professioner, inklusive läkare).

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet med fortsatt koordinerad rehabilitering från det multidisciplinära stroketeamet till personer med lindrig till måttlig stroke kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom andelen patienter som erbjuds åtgärden behöver öka. Åtgärden bedöms samtidigt medföra besparingar på nationell nivå.

Av de som överlever en stroke och skrivs ut till eget boende (14 362 patienter efter tre månader) bedömer Socialstyrelsen att 25 procent är aktuella för tidig understödd utskrivning. Eftersom det enbart är cirka 15 procent av de som överlever en stroke som får den rekommenderade åtgärden i dag, betyder det att ytterligare 10 procent skulle kunna erbjudas detta (cirka 1 400 patienter).

Om ytterligare 1 400 personer skulle erbjudas tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet med fortsatt koordinerad rehabilitering från det multidisciplinära stroketeamet, så skulle det innebära att hälso- och sjukvården kan minska kostnaden med 27 miljoner kronor på nationell nivå (1 400 × 19 500 kronor). Beräkningen baseras på en svensk studie som visar på en besparing vid tidig understödd utskrivning på 19 500 kronor per patient under första året [1].

Referenser

  1. von Koch, L, de Pedro-Cuesta, J, Kostulas, V, Almazan, J, Widen Holmqvist, L. Randomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke: one-year follow-up of patient outcome, resource use and cost. Cerebrovasc Dis. 2001; 12(2):131-8.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se