Nedsatt minne efter stroke – Kompensatoriska tekniker för minnesfunktion

Hälso- och sjukvården bör erbjuda träning i att använda kompensatoriska tekniker till personer med nedsatt minne efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till minskade symtom samt ökad självständighet och livskvalitet. Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Behandling vid nedsatt kognitiv förmåga

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om kompensatoriska tekniker för minnesfunktion och problemlösningsträning kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom antalet personer som bör erbjudas dessa åtgärder behöver öka samt att ytterligare personal som kan utföra dessa åtgärder kommer att behövas.

Skattningarna som beräkningarna baseras på redovisas i bilagan Skattning och bedömning av kostnader.

Kompensatoriska tekniker för minnesfunktion

Cirka 20 procent av de 14 500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha kvarstående problem med minnesnedsättning. Det innebär cirka 2 900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att cirka hälften av dessa får behandling i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 1 450 personer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden.

Socialstyrelsen bedömer vidare att åtgärden kräver cirka 32 timmars träning hos arbetsterapeut eller psykolog per person. Träningen sker ofta inom ett program på en klinik där det finns tillgång till båda professionerna. I denna skattning har myndigheten dock utgått från antagandet att hälften av tiden (16 timmar) sker hos arbetsterapeut och hälften hos psykolog.

Baserat på dessa antaganden kommer det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 46 400 arbetstimmar inom strokesjukvården, varav 23 200 hos arbetsterapeut och 23 200 hos psykolog (32 timmar × 1 450 individer).

Sammantaget skulle det innebära en kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 29 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Kompensatoriska tekniker för träning av problemlösningsstrategier

Cirka 20 procent av de 14 500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha kvarstående nedsättning i problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga. Det innebär cirka 2 900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att cirka hälften av dessa får behandling i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 1 450 personer är aktuella för åtgärden, jämfört med nuvarande förhållanden.

Socialstyrelsen bedömer vidare att åtgärden kräver cirka 32 timmars träning hos arbetsterapeut eller psykolog per person. Träningen sker ofta inom ett program på en klinik där det finns tillgång till båda professionerna. I denna skattning har myndigheten dock utgått från antagandet att hälften av tiden (16 timmar) sker hos arbetsterapeut och hälften hos psykolog.

Baserat på dessa antaganden kommer det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 46 400 arbetstimmar inom strokesjukvården varav 23 200 hos arbetsterapeut och 23 200 hos psykolog (32 timmar × 1 450 individer). Sammantaget skulle det innebära en kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 29 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se