Nedsatt gångförmåga, måttlig till uttalad, efter stroke – Elektromekanisk gångträning (robotträning) i kombination med annan fysioterapi

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda elektromekanisk gångträning (robotträning) i kombination med annan fysioterapi till personer med måttlig till uttalad nedsättning av gångförmågan efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har viss positiv men övergående effekt på behovet av gångstöd vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad. Ingen skillnad i effekt på gånghastighet jämfört med annan gångträning. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för viktiga utfallsmått såsom ADL och livskvalitet och utrustningen är dyr. Studier pågår på området.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se