Misstänkt stroke, där trombolys eller trombektomi kan vara aktuellt – Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis "Rädda hjärnan-larm")

Hälso- och sjukvården bör erbjuda strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis "Rädda hjärnan-larm") till personer med misstänkt stroke och eventuellt behov av trombolys eller trombektomi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden innebär kortare tid till trombolysbehandling, att fler personer kan få behandling med trombolys eller trombektomi och att risken för funktionsnedsättning minskar. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Strukturerat omhändertagande i akutskedet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation, främst genom ett behov av utökad samverkan och utbildningsinsatser i den prehospitala vårdkedjan. För att minska tiden från insjuknandet till behandling behöver det finnas rutiner på plats. Det kan handla om att ambulanssjukvården effektivt kommunicerar relevant information till sjukhuset och att patienten förs direkt till röntgenavdelning där trombolysbehandling kan påbörjas. Det är i dagsläget inte möjligt att göra säkra skattningar av de ekonomiska konsekvenserna av ett strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset vid stroke. Det beror på att dessa åtgärder kan utföras på många olika sätt samt på att det i stort sett saknas data om åtgärdernas effekter.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se