Ischemisk stroke, i akutskedet – Intravenös trombolys med alteplas inom 4,5 timmar från symtomdebut

Hälso- och sjukvården bör erbjuda intravenös trombolys med alteplas inom 4,5 timmar från symtomdebut till personer med akut ischemisk stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en stor effekt på dödlighet och funktionsnedsättning. Den positiva effekten är beroende av tid till behandling, men är oberoende av personens ålder och hur svåra symtomen är. Åtgärden innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med ingen trombolysbehandling. Kommentar: I Läkemedelsverkets godkännande för trombolysbehandling finns i nuläget endast indikation för patienter upp till och med 80 år. Fri förskrivningsrätt möjliggör ordination även vid ålder över 80 år, men medför ett större ansvar för den enskilda läkaren.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Behandling med trombolys

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om behandling med intravenös trombolys med alteplas kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisations- och resursfördelning. Det eftersom andelen patienter som behandlas med trombolys vid akut ischemisk stroke behöver öka.

Trombolysbehandling förbättrar prognosen och minskar fortsatt vårdbehov, och är en kostnadseffektiv åtgärd med en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. På många sjukhus i dag är det dock bara 10 procent eller färre av patienterna som får trombolysbehandling. Organisationen finns, men andelen som får behandling skulle kunna öka till minst 15 procent.

Om de sjukhus som i dag trombolysbehandlar färre än 15 procent skulle öka sin andel till 15 procent, skulle 700 fler behandlingar kunna göras per år. Om kostnaderna för trombolysbehandling inklusive kringkostnader uppskattas till 20 000 kronor innebär detta en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 14 miljoner kronor per år på nationell nivå [1].

Referenser

  1. Holmes, M, Davis, S, Simpson, E. Alteplase for the treatment of acute ischaemic stroke: a NICE single technology appraisal; an evidence review group perspective. Pharmacoeconomics. 2015; 33(3):225-33.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se