Ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer – Klopidogrel

Hälso- och sjukvården bör erbjuda klopidogrel till personer med ischemisk stroke eller TIA utan förmaksflimmer.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden har likvärdig effekt på död, återinsjuknande i stroke och extrakraniell blödning jämfört med acetylsalicylsyra enbart eller i kombination med dipyridamol.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se