Ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer – Acetylsalicylsyra och klopidogrel alternativt acetylsalicylsyra och tikagrelor som kombinationsbehandling under 1-3 månader

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda acetylsalicylsyra och klopidogrel alternativt acetylsalicylsyra och tikagrelor som kombinationsbehandling under 1-3 månader till personer med ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se