Ischemisk stroke eller TIA där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt – Datortomografi-angiografi (DT-angio)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda datortomografi-angiografi till personer med TIA eller ischemisk stroke där karotisintervention (kirurgi/stent) kan vara aktuellt.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en hög diagnostisk precision för att identifiera höggradig karotisstenos hos personer med akut TIA eller ischemisk stroke, som är ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Kommentar: Ultraljud har högre sensitivitet än DT-angio (vilket innebär att en andel av de med höggradig karotisstenos missas om enbart DT-angio utförs). Att komplettera ultraljud med DT-angio ger högre specificitet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se