Emotionella och psykiska reaktioner efter stroke – Samtalsstöd

Hälso- och sjukvården bör erbjuda samtalsstöd till personer med emotionella och psykiska reaktioner efter en stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till minskade emotionella och psykiska symtom samt ökad livskvalitet. Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom antalet patienter som erbjuds aktuell åtgärd behöver öka samt att ytterligare personal som kan utföra åtgärden förväntas krävas.

Skattningarna som beräkningarna baseras på redovisas i bilagan Skattning och bedömning av kostnader.

Cirka 20 procent av de 14 500 personer som är aktuella för rehabiliterings-insatser efter en stroke uppskattas ha emotionella eller psykiska reaktioner. Det innebär cirka 2 900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att hälften av dessa personer får samtalsstöd i dag, innebär rekommendationen att ytterligare 1 450 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Skattningen baseras på årliga nyinsjuknanden i stroke. Skattningen inkluderar alltså inte behov av samtalsstöd hos de personer som tidigare insjuknat i stroke (cirka 150 000 personer med stroke i Sverige), där antalet med behov inte går att bedöma. Socialstyrelsen bedömer vidare att åtgärderna kräver cirka 12 timmars behandling per person hos antingen kurator eller psykolog.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 17 400 arbetstimmar hos kurator eller psykolog inom strokesjukvården (12 timmar × 1 450 individer). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 11 miljoner kronor per år på nationell nivå. Denna beräkning utgår från antagandet att hälften av patienterna får samtalsstöd hos kurator och hälften hos psykolog.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se