Benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet – Pneumatisk kompressionsstrumpa (venkompressionssystem), för att förebygga venös tromboembolism

Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med pneumatisk kompressionsstrumpa för att förbygga venös tromboembolism till personer med benpares eller oförmåga att gå vid stroke i akutskedet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en minskad risk för djup ventrombos. Nyttan med åtgärden överväger den ökade risken för hudkomplikationer.
Kommentar: Åtgärden är resurskrävande och begränsande för patienten. Lågmolekylärt heparin är förstahandsvalet vid tillståndet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se