Benpares eller oförmåga att gå vid intracerebral blödning i akutskedet – Heparin, lågdos, lågmolekylärt, för att förebygga venös tromboembolism

Hälso- och sjukvården kan erbjuda lågmolekylärt heparin i lågdos i syfte att förebygga venös tromboembolism till personer med benpares eller oförmåga att gå vid intracerebral blödning i akutskedet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en minskad risk för lungemboli och djup ventrombos, och nyttan bedöms överväga riskerna. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se