Afasi efter stroke – Kommunikationspartnerträning för närstående

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kommunikationspartnerträning för närstående till personer som har afasi efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till förbättrad kommunikationsförmåga och ökad delaktighet och livskvalitet hos både patienten och den närstående. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Behandling vid afasi

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om intensiv språklig träning och kommunikationspartnerträning för närstående kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom myndigheten bedömer att hälso- och sjukvården kan öka antalet personer som får aktuella åtgärder vid afasi samt att ytterligare personal kommer att behövas. Det råder i vissa delar av landet även brist på logopeder, vilket också innebär en organisatorisk utmaning.

Skattningarna som beräkningarna baseras på redovisas i bilagan Skattning och bedömning av kostnader.

Intensiv språklig träning

Cirka 25 procent av de 14 500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha kvarstående språksvårigheter. Det innebär cirka 3 600 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att hälften av dessa personer är aktuella för intensiv afasibehandling, uppskattas rekommendationen innebära att 1 800 personer kan erbjudas intensiv språkträning i stället för lågintensiv språkträning (enligt nuvarande förhållanden).

Socialstyrelsen bedömer vidare att intensiv språkträning kräver cirka 60 timmars träning hos logoped per person. Det kan jämföras med cirka 25 timmar hos logoped per person vid lågintensiv språkträning (en skillnad på cirka 35 timmar).

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 63 000 arbetstimmar hos logoped inom strokesjukvården (35 timmar × 1 800 individer). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 37 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Kommunikationspartnerträning för närstående

Cirka 25 procent av de 14 500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha afasi. Det innebär cirka 3 600 personer på nationell nivå. Utifrån nuvarande förhållanden, och utifrån antagandet att närstående inte får denna typ av träning i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 3 600 personer är aktuella för åtgärden. Socialstyrelsen bedömer vidare att åtgärden kräver cirka 7 timmar hos logoped per närstående, om träningen ges i 1 timme vid 6–8 tillfällen.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 25 200 arbetstimmar hos logoped inom strokesjukvården (7 timmar × 3 600 individer).

Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 15 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se