TIA, i akutskedet – Omhändertagande på TIA-klinik med snabb poliklinisk handläggning inom öppen vård

Vid tillståndet eller populationen TIA, i akutskedet har åtgärden Omhändertagande på TIA-klinik med snabb poliklinisk handläggning inom öppen vård prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden medför minskad risk att drabbas av stroke inom 90 dagar jämfört med omhändertagande i allmän öppen vård.
Kommentar: Åtgärden innebär sämre förutsättningar för långtidsregistrering av hjärtrytm och sämre förutsättningar till akutbehandling vid strokeinsjuknande, jämfört med omhändertagande på strokeenhet. Åtgärden är heller inte tillgänglig dygnet runt. Det saknas klinisk erfarenhet av åtgärden i Sverige.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se