Stroke – Vård på strokeenhet

Vid tillståndet eller populationen Stroke har åtgärden Vård på strokeenhet prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har positiv effekt på funktionsnedsättning och död. Åtgärden innebär en låg kostnad per effekt, jämfört med vård på annan avdelning.
Kommentar: Effekten av åtgärden är påvisad i studier där medelvårdtiden på strokeenhet är 7 dagar eller mer. Huvudsaklig vårdtid inom sluten vård bör vara på strokeenhet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se