Stroke, mer än ett år efter insjuknandet – Uppgiftsspecifik träning

Vid tillståndet eller populationen Stroke, mer än ett år efter insjuknandet har åtgärden Uppgiftsspecifik träning prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan ha en positiv effekt på funktions- och aktivitetsförmåga även en längre tid efter insjuknandet och tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åt-gärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Åtgärden syftar till att både bibehålla och förbättra funktions- och aktivitetsförmågan.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se