Stroke eller TIA – Strukturerad uppföljning i öppen vård

Vid tillståndet eller populationen Stroke eller TIA har åtgärden Strukturerad uppföljning i öppen vård prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden minskar risken för att återinsjukna i stroke, annan hjärtkärlhändelse eller död. Åtgärden leder dessutom till ökat fysiskt och psykiskt välmående och ökad livskvalitet samt ökar förutsättningarna för att patienten ska få rätt och individanpassade åtgärder. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Åtgärden förutsätter tillgång till ett multidisciplinärt team med strokekompentens samt att återbesökens innehåll och frekvens bestäms av patientens behov. Åtgärden utesluter inte annan vårdkontakt före den strukturerade uppföljningen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se