Stroke – Bedömning av munhälsa

Vid tillståndet eller populationen Stroke har åtgärden Bedömning av munhälsa prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden gör det möjligt att vidta åtgärder för att bibehålla eller förbättra munhälsan. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Problem med munhälsan är vanligt förekommande efter en stroke. Det är viktigt att bedömningen görs kontinuerligt då behovet kan kvarstå länge.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se