Spasticitet som orsakar problem efter stroke – Botulinumtoxin i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder

Vid tillståndet eller populationen Spasticitet som orsakar problem efter stroke har åtgärden Botulinumtoxin i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har positiv effekt på spasticiteten i den behandlade muskelgruppen, på aktivitetsbegränsning vid spasticitet i övre extremiteten samt på motorisk funktion vid spasticitet i nedre extremiteten. Åtgärden har en låg till måttlig kostnad per effekt jämfört med rehabiliteringsåtgärder utan behandling med botulinumtoxin. Åtgärdens effekt på smärta, ADL och hälsorelaterad livskvalitet är oklar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se