Nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke – Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan

Vid tillståndet eller populationen Nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke har åtgärden Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden leder till ökad problemlösningsförmåga, ADL-förmåga och delaktighet. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se