Multisjuk med stort omvårdnadsbehov, inom hemsjukvård eller särskilt boende – Läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande

Vid tillståndet eller populationen Multisjuk med stort omvårdnadsbehov, inom hemsjukvård eller särskilt boende har åtgärden Läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden innebär ett värdigare omhändertagande, minskad risk för försämring och obehag i form av bland annat förvirring för de patienter där nyttan med en transport till och vård på sjukhus inte överväger de risker som detta också innebär. Dessutom ökar åtgärden patientens möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se