Misstänkt stroke, där trombolys (0–4,5 timmar efter insjuknandet) eller trombektomi (0–6 timmar efter insjuknandet) kan vara aktuellt – Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis "Rädda hjärnan-larm")

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt stroke, där trombolys (0–4,5 timmar efter insjuknandet) eller trombektomi (0–6 timmar efter insjuknandet) kan vara aktuellt har åtgärden Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis "Rädda hjärnan-larm") prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden innebär kortare tid till trombolysbehandling, att fler personer kan få behandling med trombolys eller trombektomi och att risken för funktionsnedsättning minskar. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se