Misstänkt akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans stora kärl, där trombektomi kan vara aktuellt – Datortomografi-angiografi, i direkt anslutning till datortomografi

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans stora kärl, där trombektomi kan vara aktuellt har åtgärden Datortomografi-angiografi, i direkt anslutning till datortomografi prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden är en förutsättning för att kunna identifiera personer som är aktuella för behandling med trombektomi. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se