Misstänkt akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl och räddningsbar hjärnvävnad, 6–24 timmar efter insjuknandet – Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis ”Rädda hjärnan-larm”) för att möjliggöra trombektomi

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl och räddningsbar hjärnvävnad, 6–24 timmar efter insjuknandet har åtgärden Strukturerat omhändertagande före ankomst till sjukhuset respektive inne på sjukhuset (exempelvis ”Rädda hjärnan-larm”) för att möjliggöra trombektomi prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden innebär en ökad andel patienter som kan ges trombektomibehandling samt kortare tid till trombektomibehandling. Åtgärden är en förutsättning för ett snabbt och korrekt omhändertagande och minskar risken för funktionsberoende. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se