Misstänkt akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl, där trombektomi kan vara aktuellt – Triage för direkttransport till sjukhus där trombektomi utförs

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt akut ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl, där trombektomi kan vara aktuellt rekommenderas åtgärden Triage för direkttransport till sjukhus där trombektomi utförs endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se