Lillhjärnsinfarkt, expansiv, i akutskedet – Neurokirurgi (kraniektomi, durotomi, infarktutrymning, ventrikeldränage)

Vid tillståndet eller populationen Lillhjärnsinfarkt, expansiv, i akutskedet har åtgärden Neurokirurgi (kraniektomi, durotomi, infarktutrymning, ventrikeldränage) prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en mycket stor effekt och kan vara livräddande. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.
Kommentar: Vid expansiv lillhjärnsinfarkt är komplikationsrisken större och erfarenheten av åtgärden något mindre än vid expansiv lillhjärnsblödning, och patienturvalet är osäkrare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se