Ischemisk stroke under behandling med NOAK (dabigatran), i akutskedet – Reversering av antikoagulantiaeffekt med idarucizumab, följt av intravenös trombolys

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke under behandling med NOAK (dabigatran), i akutskedet rekommenderas åtgärden Reversering av antikoagulantiaeffekt med idarucizumab, följt av intravenös trombolys endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärden, men det pågår studier på området.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se