Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl och räddningsbar hjärnvävnad, i akutskedet – Trombektomi, 6–24 timmar efter insjuknandet

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl och räddningsbar hjärnvävnad, i akutskedet har åtgärden Trombektomi, 6–24 timmar efter insjuknandet prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en mycket stor effekt på funktionsberoende. Åtgärden är kostnadsbesparande i ett samhällsperspektiv och ger betydande hälsovinster.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se