Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl, i akutskedet – Trombektomi, 0–6 timmar efter insjuknandet

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl, i akutskedet har åtgärden Trombektomi, 0–6 timmar efter insjuknandet prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en mycket stor effekt på funktionsnedsättning. Åtgärden tycks även minska risken för död, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Åtgärden är kostnadsbesparande alternativt innebär en låg kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår, jämfört med enbart trombolysbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se