Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl, 6–24 timmar efter insjuknandet – Datortomografi-perfusion för diagnostik av räddningsbar hjärnvävnad inför eventuell trombektomi, som tillägg till datortomografi-angiografi

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke med ocklusion av hjärnans främre stora kärl, 6–24 timmar efter insjuknandet har åtgärden Datortomografi-perfusion för diagnostik av räddningsbar hjärnvävnad inför eventuell trombektomi, som tillägg till datortomografi-angiografi prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden möjliggör diagnostik av räddningsbar hjärnvävnad inför eventuell trombektomi, så att urval kan göras av patienter som kan bli aktuella för behandling med trombektomi. Åtgärden innebär liten risk för biverkningar och potentiell stor patientnytta av efterföljande behandling. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se