Ischemisk stroke, i akutskedet – Intravenös trombolys med alteplas inom 4,5 timmar från symtomdebut

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke, i akutskedet har åtgärden Intravenös trombolys med alteplas inom 4,5 timmar från symtomdebut prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en stor effekt på dödlighet och funktionsnedsättning. Den positiva effekten är beroende av tid till behandling, men är oberoende av personens ålder och hur svåra symtomen är. Åtgärden innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med ingen trombolysbehandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se