Ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer – Acetylsalicylsyra

Vid tillståndet eller populationen Ischemisk stroke eller TIA, utan förmaksflimmer har åtgärden Acetylsalicylsyra prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden har viss positiv effekt på risk för död, återinsjuknande i stroke och hjärtinfarkt jämfört med behandling med placebo.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se